UPTECH-HANKKEEN TAUSTA JA TARVE

 

Tekniikan alan heikko vetovoimaisuus on kansallinen ongelma, joka on nostettu kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta yhdeksi keskeisistä tulevaisuuden haasteista teknologiateollisuudessa. Lisäksi Karvi on arvioinut, että osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa jo nyt yritysten kasvumahdollisuuksia. Tekniikan vetovoimaisuuden puute näkyi 2019 korkeakoulujen yhteishaussa, missä 20 % tekniikan hakukohteista oli vähemmän kuin yksi ensisijainen hakija (Teknologiateollisuuden tietoa 2020). Tämä tarkoittaa, että Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vahvalle kone- ja metalliteollisuudelle on tulevaisuudessa entistä vaikeampi löytää oikeita osaajia. Itä-Suomen alueella ei ole myöskään teknillistä yliopistoa, joten alueella ei valmistu diplomi-insinöörejä, joita alueen teknologia-ala tarvitsee.

Teknologiateollisuudelle toinen keskeinen haaste on jo työelämässä olevan työntekijän osaamisen kehittäminen. Tähän liittyy nopea teknologinen murros, globaali kilpailu ja digitalisaatio. Erityisesti tekoälyn, koneoppimisen ja robotiikan kehityksen on ennakoitu johtavan lähivuosina monien työtehtävien katoamiseen ja monien ammattien perinpohjaiseen muuttumiseen. (Valtionneuvosto 2019)

Tulevaisuudessa työntekijöillä on valtava tarve kehittää omaa osaamistaan työuran aikana jatkuvan oppimisen avulla. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Eri arvioiden perusteella Suomessa on jopa vajaa puoli miljoonaa henkilöä, jotka tarvitsevat uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina. Uusiin osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää koulutusjärjestelmältä joustavuutta sekä ihmisille mahdollisuuksia päästä tarvitsemaansa koulutukseen työn ohessa ja sen aikana. (Minedu).

UPTECH-HANKE

Viime vuonna alkanut UpTech-hankeen tavoitteena on painia näiden haasteiden parissa ja osaamistasoa pyritään nostamaan jatkuvan oppimisen avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Savonian AMK, Karelia AMK ja UEF.

 

kestv kehitysHankkeen päätavoitteina ovat:

1. Lisätä tekniikan alan houkuttelevuutta ja saada lisää korkeasti koulutettua työvoimaa Pohjois-Savon ja Pohjois- Karjalan alueille.

2. Edistää DI-kouluttautuneiden palaamista maakuntiin ja sitä kautta korkeakoulutasoisen osaamisen lisäämistä Itä- Suomessa.

3. Suunnitella ja pilotoida jatkuvaan oppimiseen soveltuvia tekniikan korkeakoulutusmoduuleja.

4. Suunnitella alueellinen oppimispolku tekniikan ylempään korkeakoulututkintoon alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneille.

5. Osallistua Fitech-yhteistyössä DI-muuntokoulutuksen suunnitteluun ja valmisteluun.

 

 

 Kuva 1: UpTech

 kestv kehitys

Hankkeessa on jo alkanut ensimmäinen koulutus ”Ilmastoviisaan toiminnan perusteet”, joka on osa isompaa ilmastonmuutoksen torjuntaa liittyvää koulutusmoduulia. Ilmastoviisaan toiminnan koulutus on tarjolla avoimen AMK puolella ja sen avulla opiskelija mm. tunnistaa ja osaa arvioida yrityksen tai organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saa työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Koulutus sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille ja ei vaadi pohjakoulutusta.

Koulutus käynnistettiin Ilmastoviisaita valintoja -webinaarilla, jossa puhujina olivat Oras Tynkkynen (Sitra), Sini Harkki (Tekir) ja Anne Kaiser (Saint-Gobain Finland Oy) (kuva 2).

 

 

Kuva 2: Webinaari 

KOULUTUSMODUULIEN RAKENTAMINEN

Koulutusmoduuleita on lähdetty rakentamaan Avot-työkirjan avulla. Avot-työkirjat ovat osa työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus AVOT-hanke kehittämää polkua, jonka tavoitteena on vastata paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Toimintamallissa on seitsemän vaihetta ja se etenee numerojärjestyksessä, vaikkakin eri vaiheet limittyvät ja liittyvät tiiviisti toisiinsa (Kuva 3). Työstämisessä saattaa olla tarve palata aiempiin vaiheisiin ja käydä vuoropuhelua eri vaiheiden välillä. (AVOT)

 Avot

Kuva 3: Avot-työkirja
Olennainen osa koulutusmoduuleiden suunnittelussa on koulutustarpeiden tunnistaminen ja analysointi. UpTech-hankkeessa koulutustarpeita selvitetään esim. tehtyjen kartoitusten avulla, tiimipalavereissa tehtyjen yrityshaastattelujen avulla, yhdessä muiden toimijoiden kanssa tehtävien kartoitusten avulla ja eri koulutusmoduuleihin liittyvillä työpajoilla.

Erityisen tärkeitä ovat olleet tiimipalavereissa vierailevat puhujat, jotka ovat nostaneet erilaisia koulutustarpeita, niin automaation, ohjelmoinnin, digitalisaation, akkuteknologia ja sähkötehon teemoista. Haastatteluissa nousee myös jatkuvasti esiin ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden merkitys yritystoiminnalle, yritykset odottavat vastavalmistuneelta insinööriltä osaamista ilmastonmuutoksesta ja kiertotaloudesta.

Hankkeessa valmistellaan nyt aktiivisesti kolmea eri koulutusmoduulia, joista yksi on aiemmin mainittu ilmastonmuutoksen koulutusmoduuli ja toinen ”älykäs kone (ja prosessi)” työnimellä kulkeva moduuli. Koulutusmoduulien taustana ovat seuraavat teemat:

1. Robotiikka ja älykäs automaatio
2. ICT, digitalisaatio ja ohjelmointi
3. Markkinointi, myynti ja asiakkuuksien hallinta
4. Johtaminen ja esimiestyö
5. Toiminnan/tuotannon tehostaminen ja laadunhallinta
6. Ilmastonmuutoksen torjunta.

UpTech-hanke ei tietenkään kamppaile näiden asioiden kanssa yksin, esimerkiksi TUO-hanke painii samojen asioiden parissa:

Teollisuuden uudet osaajat
Puolestaan jatkuvaa oppimista kehittää Savonian AMK puolella jatkuvan oppimisen yksikkö, jonka blogin ja kuulumiset löydät täältä:

https://blogi.savonia.fi/jatkuvanoppimisenvuoksi/

UpTech-hanke on mukana toteuttamassa Itä-Suomessa alkavaa automaatiotekniikan DI-ohjelmaa. Ensimmäiseen toteutukseen haki 105 hakijaa, joista 78 oli ensisijaisia hakijoita. Hakijamäärä on erinomainen ja kertoo DI-koulutuksen tarpeellisuudesta Itä-Suomessa. Tästä tuloksesta on hyvä jatkaa Itä-Suomessa toteuttavaan pysyvään DI-ohjelman mallin rakentamiseen.

Ota meidän Linkkarissa seurantaan:

https://www.linkedin.com/company/75430008/

 

Juttu on julkaistu Savonia on Kone-blogissa:
https://blogi.savonia.fi/savoniaonkone/

Lähteet:

Minedu. Jatkuva oppiminen. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa: https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen

Karvi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2020. Tekniikan alan heikko vetovoimaisuus. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa:https://karvi.fi/publication/tekniikan-korkeakoulutuksen-arviointi/

Valtionneuvosto. Tulevaisuuden työ. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161299/TEM_oppaat_3_2018_WorkUp_Tulevaisuuden_tyo_22012019_Web.pdf

AVOT-HANKE. Avot työkirja. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa: https://avottyokirja.fi/

UpTech-hanke. ilmastoviisaan-toiminnan-perusteet [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa:

https://uptech-ita-suomi.fi/koulutukset/ilmastoviisaan-toiminnan-perusteet

Biotaloustoimijoiden
verkostoitumistilaisuus

Crazy town ja Uptech-hanke järjestävät 30.3. Itä-Suomen biotaloustoimijoille online verkostoitumistilaisuuden. Tervetulleita keskustelemaan ovat aiheen ympärillä toimivat yritykset, yhteisöt ja hanketoimijat sekä muutaiheesta kiinnostuneet. Käytämme tilaisuuden aikana yhteisenä muistiinpanoalustana Mural-seinää, jossa voit käydä tutustumassa hankkeisiin etukäteen ja esittää kysymyksiä. Osallistumalla tilaisuuteen saat mahdollisuuden vaikuttaa biotalouden alan koulutukseen sekäalueen painopisteisiin. Haastamme osallistujia kertomaan tarpeistaan ja kokemuksistaan. Vastavuoroisesti jaamme konkreettista tietoa yhteistyön mahdollisuuksista, esim kouluttautumismahdollisuuksista. Jatkotyöstämme verkostoitusmistilaisuuden jälkeen hanketoimijoiden kesken esille tulleitatarpeita.

Itä-Suomen biotalouden tulevaisuus rakennetaan nyt!

OHJELMA

Klo: 9.00 - Tervetuloa
 
Alustajat:
•   Digivihreä osaaminen - Touko Apajalahti, Teknologiateollisuus ry
•   Uutta osaamista biotaloudessa TKI-yhteistyöllä - Teija Laitinen, CLIC Innovation Oy
Osaamisen kehittäminen Itä-Suomessa:
·    Yritysyhteistyö ja kumppanuudet (Yrike -hanke)
·    Tekniikan osaajia Itä-Suomeen (UpTech  -hanke)
·    Biotalousosaamista asiantuntijoille (Join-Bioerko -hanke)
 
Casetarina: Tuomas Kiljunen, Metsä Group (Bioerko opiskelija)
Klo: 10.00 - Tilaisuus päättyy
 
Ilmoittaudu tästä 25.3. mennessä!
 

Ilmoittaudu tästä!   Linkki Zoomiin!  

Biotaloustoimijoiden verkostoitumistilaisuus esite

 

Kuopion kauppakamari järjestää 5.3.2021 maksuttomaan teollisuuden digitalisaatio webinaariin

 

Kuopion alueen kauppakamari teollisuusvaliokunta järjestää kevään aikana viiden webinaarin sarjan aiheella teollisuus ja digitalisaatio.

 

Webinaarisarjan organisoi Kuopion alueen kauppakamarin teollisuusvaliokunta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammattiopiston, Ylä-Savon ammattiopiston, Yrike-hankkeen toimijoiden, Teknologiateollisuuden sekä yritysten kanssa.

Toinen osa järjestetään pe 5.3. klo 9-10 aiheella: Asiakaslähtöinen tuotekehitys

OHJELMASSA:

- Case Junttan Oy, operatiivinen johtaja Satu Marjo

- Case Genelec, toimitusjohtaja Siamäk Naghian

Webinaarit ovat maksuttomia ja järjestetään Teams-sovelluksen kautta.

esite 2 osa

ILMOITTAUTUMINEN:

https://www.kauppakamarikauppa.fi/koulutukset/kuopion-alue/webinaarisarja-digitalisaation-evaspaketti-teollisuusyrityksille-2-osa-kuopio.html

 

Kuukauden päästä se alkaa!

17.3.2021 kello 8:00 alkaa automaatiotekniikan DI-ohjelma haku!

 TUNI Linkedin Automaatiotekniika DI tutkinto 1200x627 mies

Hakuaika: 17.3.2021– 31.3.2021 klo 15:00

Opinnot on tarkoitettu automaatiotekniikan tai sitä soveltavan alan ammattikorkeakoulututkinnon tai kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Ensimmäinen 30 opiskelijan ryhmä aloittaa opintonsa syksyllä 2021. DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se on tarkoitus suorittaa kahdessa vuodessa (huomaathan, että tämä vastaa päätoimista opiskelua). Koulutus on Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen yhteistoteutus. Opetus järjestetään pääasiassa etänä tai Joensuun ja Kuopion kampuksilla.

Automaatiotekniikan DI-tutkinnon suoritettuasi tunnistat automaation mahdollisuudet, kun kehitetään älykkäästi, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti toimivia järjestelmiä, koneita ja prosesseja. Osaat soveltaa matemaattista mallintamista, simulointia ja ohjelmointia käytännön työtehtävissä. Opintojen aikana teet projekti- ja ryhmätöitä, jotka syventävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojen osaamistasi.

 

Hae koulutukseen Opintopolussa

 

 

 

131977697 3845225458863318 2639837987013194710 o 1536x803

 

Hurraa Ura! loikkaa verkkoon

Hurraa Ura! on vuoden suurin paikallinen rekrytointi- ja koulutustapahtuma, jota vietetään Pohjois-Savon työllisyysviikolla 25.2.2021 klo 12–16. Nyt koronavirustilanteen vuoksi Hurraa Ura! järjestetään ensimmäistä kertaa virtuaalisesti, joten osallistua voi helposti kauempaakin!

Tapahtuma on suunnattu kaikille työelämän teemoista kiinnostuneille, mutta erityisesti työnhakijoille, alanvaihtajille, koululaisille, opiskelijoille ja valmistuville. Tapahtumassa pääset tutustumaan alueemme avoimiin työ-, opinnäyte- ja harjoittelupaikkoihin sekä koulutustarjontaan. Päivän aikana on lisäksi luvassa monipuolista ohjelmaa kaikille työelämän teemoista kiinnostuneille.

Tapahtumapaikkana on virtuaalinen tapahtuma-alusta, jossa osallistujat voivat seurata lavaohjelmaa suorana ja vierailla tapahtumaan osallistuvien näytteilleasettajien osastoilla. 

 

Osallistu Hurraa Ura tapahtumaan!

UpTech-hanke on mukana tapahtumassa ja voit kysyä tapahtuman aikana chatissä meiltä jatkuvasta oppimisesta tai ensi syksynä Itä-Suomessa alkavasta automaatiotekniikan DI-ohjelmasta.

Tapahtuman näytteilleasettajiin ja liveohjelmaan pääset pian tutustumaan osoitteessa http://hurraaura.fi/

Logot: Vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, EU-euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajat