Teknologiateollisuuden tarpeista syntynyt UpTech-hanke tukee Itä-Suomen yritysten keinoja parantaa kilpailukykyään ja kehittää sekä hyödyntää jatkuvan oppimisen keinoja ja mahdollisuuksia. Hankkeessa Savonia-amk, Karelia-amk ja UEF kehittävät yhteistyössä koulutustaan ja jatkuvan oppimisen työkaluja sekä erilaisia tutkinto-opintopolkuja elinkeinoelämän ja alueen ihmisten tarpeisiin.

UpTech-hankkeen opintomatkalla touko- ja kesäkuun vaihteessa 2022 vierailtiin mm. Nordrhein-Westfalenissa tutustumassa Bielefeldin kaupungin ”Open Innovation City”-konseptiin.

Matkalla oli mukana hankehenkilöstön lisäksi edustusta Itä-Suomen alueen yrityksistä, alueen kehittämistoimijoista ja teknologiateollisuudesta.

Mitä avoimella innovaatiolla (engl. ”Open Innovation”) tarkoitetaan

Chesbrough’n (2003, xxvi-xxvii) mukaan vertailemalla avoimen ja suljetun innovaatiotoiminnan toimintatapoja avoin innovaatio tarkoittaa toimintamallia yrityksen omien, mutta sen strategiaan sopimattomien ideoiden aktiivisesta ulkoistamisesta sekä samanaikaisesti yrityksen strategiaan sopivien ulkoisten ideoiden aktiivisesta etsimisestä. Tähän liittyy mm. korostuneita toimintaperiaatteita verkostoitumisesta paitsi tutkimuksessa ja kehityksessä niin myös liiketoiminnan ja ansaintalogiikan kehittämisessä.

Konseptissa siis pyritään täysimittaisesti hyödyntämään kaikkia yrityksen ulkopuolisia mahdollisuuksia yrityksen innovaatioprosessien tehostamiseksi ja yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Toimintatapa voi johtaa kokeilevaan toimintakulttuuriin ja yksi sen ilmenemismuoto voi olla esimerkiksi yrityksen IPR-salkun osittainen avaaminen, tietenkin hallitusti ja ydinosaamisia varjellen, yrityksen ulkopuolisille toimijoille.

Avoin innovaatio – Open Innovation City

Kaupunkien menestymisen haasteet liittyvät usein yritysten tavoin pitkälti taloudellisiin tekijöihin, mutta sen lisäksi kaupunkien kehittämistoimet kytkeytyvät koko yhteiskunnan toimintaan. Jatkuvia innovaatioita tarvitaan kehittämään mm. hallintoa, poliittista päätöksentekoa, koulutusta, tutkimusta, yritysten toimintaympäristöä sekä kaikkia ihmisiin ja yhteisöön liittyviä toimintoja. Kaupungit vastaavat osaltaan paitsi asukkaidensa elinympäristön kehittämisestä, niin myös yritysten toimintaympäristön luomisesta ja ylläpitämisestä.

Bielefeld

Bielefeld pitää itseään Saksan ensimmäisenä ”Open Innovation City”-kaupunkina. Konseptin perustajina ja rahoittajina toimivat North Rhine-Westphalian (NRW) talous-, innovaatio-, digitalisaatio- ja energiaministeriö, joukko saksalaisittain keskisuuria alueen perheyrityksiä, Founders Foundation, Pioneers Club ja yritysyhteisö OWL Maschinenbau e.V (alueen yritysten koneenrakennusklusteri).

Kaikille avoin ”Open Innovation Office” Bielefeldissä. Prof.Dr. Ingo Ballschmieter (toinen oikealta) kertoo mallin toteutuksesta (kuva: Pasi Heiskanen).

Yhteiseksi fyysiseksi yritysten, ihmisten ja innovaatioiden solmupisteeksi on perustettu toimijoiden yhteinen innovaatiotoimisto Bielefeldin kaupungin keskustaan. Innovaatiokaupungin perusajatuksena on se, että innovaatioprosessit ja uudet avaukset niin kaupungin sisä- kuin ulkopuoleltakin ulottuvat kaupungin päätöksentekoon, hallintoon, koulutuksen ja tutkimuksen järjestämiseen sekä asukkaisiin liittyviin toimintoihin ja jopa asukkaiden arkipäivään.

Avoin innovaatioajattelu koulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarjonnassa

Koulutukseen ja elinikäiseen kouluttautumiseen liittyvä kehittäminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja siksi kaikki mahdolliset kehittämisen työkalut tulisi pyrkiä käyttämään hyväksi. Bielefeldissä esitelty kaikkiin toimijoihin ja alueen asukkaisiin avoimesti ulottuva innovaatiokonsepti pyrkii aktiivisesti toimimaan myös koulutuksen sekä jatkuvan oppimisen tarpeiden ennakoinnissa ja suunnittelussa.

Tämä on julkaisusarjan artikkeli UpTech-hankkeen vierailusta Saksassa. Julkaisusarjassa käydään vierailua läpi eri näkökulmista, sekä ennen kaikkea nostetaan esiin matkalta saatuja oppeja ja hyviä käytänteitä. #uptechsaksassa2022. Artikkeli on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa UPTECH – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen.

Kirjoittajat:

Pasi Heiskanen, Jari Lipponen, Markus Kauppinen ja Henri Juntunen, Savonia-ammattikorkeakoulu
Ville Nivalainen ja Juha-Matti Huusko, Itä-Suomen yliopisto
Atte Enwald, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
Chesbrough, H. 2003. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press