Kestävän kasvun osaajana hallitset

 • kestävän kehityksen ja kiertotalouden perusteet
 • ilmastonmuutoksen huomioimisen ja ympäristövastuun merkityksen osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta
 • ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvän kaupallisen potentiaalin hyödyntämisen 
 • työkalut organisaation ilmasto- ja ympäristötyön kehittämiseen taloudellisesta ja sosiaalisesta sekä ympäristön näkökulmasta

Kenelle tämä on?

 • Kestävän kasvun osaaja – osaajakortti on suunniteltu erityisesti sinulle, joka olet suorittanut insinööripohjaisen tutkinnon.
 • Osaajakortti sopii myös sinulle, joka olet työelämässä johtoportaassa tai asiantuntijatehtävissä.
 • Voit suorittaa kaikki kurssit työn ohella. 

Voit rakentaa osaajakorttisi sisällön yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta:

1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoiminnalle
2. Kestävä liiketoiminta
3. Kestävä johtaminen 

Ilmaston lämpeneminen on kaikkia koskettava yhteinen haaste. Organisaatiolla ja niiden toiminnan kehittämisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Myös yhteiskuntavastuu velvoittavat yrityksiä toimenpiteisiin ympäristövaikutuksien hillitsemiseksi..

Osaajakortti on sinulle, joka haluat lisätä osaamistasi kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämisessä omassa työssäsi tuoden myös positiivisia vaikutuksia yrityksesi liiketoiminnalle

Tarvitsemme nopeasti uusia toimintatapoja ja ratkaisuja vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvia ilmastovaikutuksia, kuten kasvihuonekaasupäästöjä. Hallitsemalla nämä asiat, organisaatio/yritys/toimija voi saavuttaa merkittävän kaupallisen potentiaalin toiminnassaan

Ovatko työtehtäväsi muuttuneet? Tarvitsetko uutta teknologiateollisuuden osaamista? Ota avuksesi osaajakortit! Jatkuvan oppimisen koulutusmoduulien ansiosta voit suorittaa opintoja töiden ohessa.

Erilaiset osaajakortit ovat valmiiksi suunniteltuja opintokokonaisuuksia, jotka ovat kehitetty yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta. Monipuolinen sisältö on koottu kolmen eri koulutusorganisaation vahvuusaloista.

Oma osaamisesi on arvokkainta valuuttaa, mitä työmarkkinat tuntevat. Siksi sen päivittäminen on paras keinosi edetä työuralla. Näin varmistat paikkasi työelämässä nyt ja tulevaisuudessa.

Ovatko työtehtäväsi muuttuneet? Tarvitsetko uutta teknologiateollisuuden osaamista?
Ota avuksesi osaajakortit!

Opintojaksot

Voit rakentaa osaajakorttisi sisällön yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta:

1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoiminnalle
2. Kestävä liiketoiminta
3. Kestävä johtaminen 

Kestävän kasvun osaaja koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

 1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoiminnalle

Ilmaston lämpeneminen on ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Se on tuonut muutospainetta yhteiskunnan kaikille tasoille. Yritykset tarvitsevat uutta osaamista arvioidakseen omia ilmastovaikutuksiaan ja kehittääkseen kestävän tulevaisuuden ratkaisuja. Ilmastotoimien merkitys korostuu yhä enemmän tulevaisuudessa, kun rahoitusperusteena tulee olemaan myös ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoiminnalle – opintokokonaisuuden käytyäsi hallitset perusteet mm. ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista, kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta, ilmastopolitiikan eri tasoista sekä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä toimista. Saat työkaluja ihmisen toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin ja tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin. Ymmärrät yhteydet ja sidokset ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.

Valitse näistä kursseista yksi tai useampi:

llmastoviisaan toiminnan perusteet

Kestävyys.nyt

Ilmastoturvallisuuden 
lähtökohtia


Ilmastoturvallisuuden vaikuttavuuden arvioinnin ja ennakoinnin menetelmät


Vähähiilinen 
teknologiateollisuus

Vastuullinen vihreä
siirtymä


Kiertotalous.nyt


Ilmasto.nyt


Kohti hiilineutraalia Suomea

Energiamurros ja biotalous


Digivihreä teknologiateollisuus

 2. Kestävä liiketoiminta

Olennainen osa kestävää liiketoimintaa ovat kiertotalouden erilaiset liiketoimintamallit ja niihin liittyvät periaatteet. Kiertotalouden tarkoituksena kun on saada talous toimimaan ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tulevaisuudessa menestyvät yritykset ymmärtävät oman toimintansa jatkuvuuden kannalta tulevaisuuden megatrendit ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä osaavat hyödyntää kiertotalouden tarjoamaa kasvupotentiaalia liiketoimintansa kehittämisessä.

Kestävä liiketoiminta – opintokokonaisuuden suoritettuasi opit, mitä kiertotalous tarkoittaa, jatkuva parantaminen ja miten sen perusperiaatteet toimivat. Lisäksi opit keinoja, joilla voit analysoida kiertotalouden eri toimintamallien mahdollisuuksia ja haasteita sekä ratkaista kulutuksen aiheuttamia ongelmia. Palvelumuotoilun avulla osaat huomioida asiakkaan näkökulman ja tarpeet osana ratkaisujen kehittämistä.

Valitse näistä kursseista yksi tai useampi:

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoiluajattelu

Kiertotalous.nyt

Pala palvelumuotoilua

Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk-taso)

Uusiutuvan energian lähteet ja niiden käyttö

Kiertotalous vastuullisena liiketoimintana

Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena

Sustainable development in changing climate, what has it to do with me?

Akkuteknologia ja sähkön varastointi

Vastuullinen organisaatio

3D-suunnittelua pilvessä- on shape jatkokurssi

3D-suunnittelua pilvessä- on shape peruskurssi

Innovaatio-osaaminen

Laadulliset tutkimusmenetelmät

3D-tulostuksen perusteet (teoria)

Basics of 3D-Printing (theory)

Long Duration Energy Storage (LDES) Solutions for Climate Friendly Energy Production (Master level)

Digivihreä teknologiateollisuus

Resurssi- ja energiatehokkuus

Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi yritystoimintaa

 3. Kestävä johtaminen

Organisaatiot tarvitsevat monialaista osaamista ratkaistakseen ilmastonmuutokseen ja sen hillintään liittyviä haasteita. Lean-johtamisessa koko organisaation ajattelukapasiteetti liitetään osaksi ongelmanratkaisua. Kestävälle kehitykselle on olennaista, että kehitetty muutos jää myös kestävästi käytäntöön. Kyse on ihmisiin vaikuttamisesta, joka vaatii muutosjohtajuutta. 

Kestävä johtaminen – opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat käyttää muutosjohtamisen ja Lean-menetelmän työkaluja osana ongelmanratkaisua. Opit ymmärtämään erilaisia muutoksen johtamisen tapoja ja arvioimaan niiden soveltumista vaihteleviin käytännön tilanteisiin. Alat ratkaisemaan asiakkaan ongelmia asiakaskeskeisesti ja tuloshakuisesti osana muuta organisaatiota.

Valitse näistä kursseista yksi tai useampi

Lean-ajattelulla työ sujuvaksi

Lean-johtamisen perusteet 

Kestävä johtajuus (non-stop, voi suorittaa milloin tahansa)

Lean-johtamisen jatkokurssi

Lean Six Sigma Yellow Belt

Strateginen projektiosaaminen

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus

Tulevaisuuden muutoksentekijä

Toteutuksien tarkemmat tiedot

 • Osa opintojaksoista on suunniteltu ja toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.
 • Koulutusmoduulien tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden osaamistasoa Itä-Suomessa. Koulutusmoduulit vastaavat eri kartoituksilla esille tuotuihin osaamistarpeisiin. 
 • Erilaiset osaajakortit ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka on kehitetty yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta. Sisältö on koottu kolmen eri organisaation vahvuusaloista.
 • Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Ohjeita opiskeluun ja ilmoittautumiseen

Osaajakortin opintoja järjestävät Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Voit ilmoittautua organisaatioiden omilla ilmoittautumisalustoilla sinua kiinnostaville kursseille. Jos sinulle tulee mitään kysyttävää, ota yhteyttä UpTech-hankkeen koulutussuunnitelijoihin.

Savonia-ammattikorkeakoulu käyttää Events-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/

Karelia-ammattikorkeakoulu käyttää Meerkado-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.karelia.fi/avoin-amk/

Itä-Suomen yliopiston ohjeet löydät täältä: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto

Fakta #9 Ilman oikeanlaista osaamista et voi päästä haluamaasi työpaikkaan.

Fakta #12 Osaamisesi päivittäminen on paras keinosi edetä työuralla.

Fakta #8 Varmista paikkasi työelämässä ajantasaisella osaamisella.


Suunnittelemme tarvittaessa sinulle tai yrityksellesi koulutussuunnitelman