Hanke

Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen

TÄSTÄ on kyse

Lisäämme tekniikan alan houkuttelevuutta ja korkeasti koulutetun työvoiman saamista Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueille 

Edistämme DI-kouluttautuneiden palaamista maakuntiin ja korkeakoulutasoisen osaamisen lisäämistä Itä-Suomessa

Suunnittelemme ja pilotoimme jatkuvaan oppimiseen soveltuvia teknologiateollisuutta palvelevia koulutusmoduuleja 

Hankesuunnitelma

KEHITTÄMISTARVE

Teknologiateollisuuden yritykset vastaavat yli puolesta Suomen viennistä ja ovat kansallisesti tärkeä toimija. Alan menestykseen vaikuttaa tärkeänä tekijänä työvoiman saatavuus ja osaaminen, sillä globaalissa kilpailussa menestyvät yritykset joilla on omasta takaa tai kumppaniverkostossaan riittävän korkeatasoista teknologiaosaamista, jonka avulla yritysten TKI-toiminta parantaa niiden tuotteiden kilpailukykyä. Opetus- ja kulttuuriministeriön raporteissa ovat esille nousseet tavoitteet ja tahtotilat luoda modulaarisia tutkintoja, yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen mahdollisuudet ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitysten mukaan myös jatkuva oppiminen läpi työuran on vahvasti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tehtävä. Tekniikan korkeakoulutuksen heikko vetovoima on kansallinen ongelma. Myös Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa on havaittu tekniikan koulutuksen vetovoiman heikkous kaikilla koulutustasoilla, mikä osaltaan ennakoi työvoimapulaa alueen teknologiateollisuuden yrityksiin.

Tilastoista ilmenee tekniikan heikon vetovoiman lisäksi alueen vähäinen houkuttelevuus valmistuneiden kannalta. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on vahva kone- ja metalliteollisuus. Näissä maakunnissa ei ole yliopistoa, jossa painotus on tekniikassa, joten alueelle ei valmistu diplomi-insinöörejä. Alueella on selvitetty alueen yrityksissä diplomi-insinöörikoulutuksen ja muun tekniikan alan täydennyskoulutuksen tarpeita. Selvitysten perusteella nousi yhteisinä osaamisen kehittämisen alueina esille teknologiateollisuuden teemoja, joiden pohjalta voidaan suunnitella koulutusmoduuleja jatkuvaan oppimiseen sekä joustavia opintopolkuja DI-tutkintoon. Lisäksi tekniikan yliopistotasoiseen koulutukseen on koostettu Suomessa uusia toteutusmuotoja ja foorumeja kuten Fitech-verkosto. UpTech-hanke tukee alueen yritysten keinoja parantaa kilpailukykyä ja pysyä kansallisen ja globaalin toiminnan vauhdissa mukana. Hankesuunnittelua on tehty paljolti ylimaakunnallisena yhteistyönä, sillä teema, tarpeet ja haasteet ovat hyvin samanlaisia sekä Pohjois-Karjalassa että Pohjois-Savossa. Suunnittelun taustalla ovat em. valtakunnallisesti tärkeiksi nostetut teemat osaamisen lisäämisestä ja jatkuvasta oppimisesta.

Toimenpiteet

Hanke on jaettu kolmeen toimintokokonaisuuteen, jotka toimivat ohjaavina teemoina hankkeen toteuttamisessa:

1. Teknologia-alan ja alueen vetovoimaisuus

2. Osaamisen lisääminen

3. Uudet pedagogiset ratkaisut 

Lisätietoja

1.7.2020-30.6.2023 ESR-2014-2020

Työpaketit

TP1Tekniikan koulutuksen ja alueen vetovoimaisuus
Tarjotaan alueen oppilaitoksissa sekä erilaisissa tapahtumissa tietoutta tekniikan koulutus- ja uramahdollisuuksista
sekä alueen yrityksistä ja rakennetaan yhteistyöverkosto oppilaitosten ja yritysten kanssa
Kannustetaan yrityksiä oppilaitosyhteistyöhön ja tarjoamaan nuorille kesätyö- ja TET-paikkoja.
Kartoitetaan mahdollisuuksia ja aktivoidaan yrityksiä ja organisaatioita tarjoamaan harjoittelu- ja
opinnäytetyöpaikkoja DI-opiskelijoille sekä rekrytoidaan DI-opiskelijoita tekemään harjoitteluja ja opinnäytetöitä
maakuntaan yhteistyössä opiskelija- ja muiden järjestöjen kanssa.
Diplomi-insinöörien aktiivinen rekrytointi Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan
TP2 Jatkuvan oppimisen koulutusmoduulit
Tarkennetaan alueen teknisen alan osaamistarpeita yrityksissä.
Suunnitellaan alueen kysynnän mukaisia jatkuvan oppimisen moduuleja Savonian, Karelian ja UEF:n yhteistyönä.
Kehitetään olemassa olevia oppimisympäristöjä tukemaan koulutusten toteutuksia.
Pilotoidaan koulutusmoduuleja ja testataan erilaisia toteutustapoja osana yrityksen henkilöstön työnkulkua ja
yritysten kehittämistä.
TP3 Joustavat DI-opintopolut
Suunnitellaan opintopolkukokonaisuus, yhteistyömallit ja markkinointi polkujen toteuttamiseen Savonian, Karelian ja UEF:n yhteistyönä.
Toteutetaan opintopolun ja opiskelijalähtöisen opintojen etenemistä tukevan mallin suunnittelu (suomi/englanti) sekä
toteutetaan pilotti yhteistyössä FITech-verkostoyliopiston kanssa.
Toteutetaan kansainvälinen vetovoimapilotti 15-30 op verkkokokonaisuutena, joka suunnataan valittuun
kohdemaahan (esim. Vietnam). Vastuu, Karelia-amk.
Etsitään ratkaisuja kurssien mahdollisiin hybriditoteutuksiin teknillisten yliopistojen kanssa.
TP4 DI-muuntokoulutus FITech-yhteistyössä
Kartoitetaan FiTech:n kurssitarjonta, muuntokoulutusmahdollisuudet sekä alueen yritysten tarpeet.
Luodaan UEF:n, Savonian ja Karelian yhteistyönä rakenteet ja toimintatavat sille, että Fitech-verkoston avulla alueella voisi toteutua DI-koulutusta alueen yritysten tarpeet huomioiden.
Kartoitetaan sivuaineopintojen soveltuva kurssitarjonta.
Yrityksille toteutettujen kartoitusten (ml. aiemmat kartoitukset) perusteella suunnitellaan tarpeita vastaava
muuntokoulutus FITechin ja UEF:n sekä Savonian ja Karelian kurssitarjonnasta.
Suunnitellaan koulutusmallille kestävä kustannusrakenne ja toimintatavan jatkuvuus.
Markkinoidaan muuntokoulutusta kohderyhmille.
TP5Hankkeen hallinnointi
Hankkeessa tehdään aktiivista yhteistyötä alueen yritysten, tekniikan osaajien ja eri koulutusorganisaatioiden kanssa.
Hankkeen johtaminen on vuorovaikutteista ja siihen vaikuttaa ohjausryhmässä sovitut linjaukset hankkeen
etenemisestä. Hankkeen ohjausryhmä koostuu alueen teknologiayritysten edustajista, hanketoteuttajien edustuksesta sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä. Hankkeen toteuttamista seurataan säännöllisesti ja hankkeen toteutuksesta ja tuloksista viestitään aktiivisesti myös hankkeen ulkopuolelle.

  Hankkeen tuloksia ovat:

  1. Tekniikan alan mahdollisuuksien esilletuominen ja tekniikan kiinnostavuuden lisääminen alueen nuorten
    opintovalinnoissa.
  2. Tekniikan alan ylemmän korkeakoulutason opintoja suorittaneiden määrän lisääminen alueella.
  3. Paremmat mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ylemmän korkeakoulutason moduulien avulla.
  4. Joustavat DI-oppimispolkumallit ja niiden pilotointi.
  5. DI-koulutuksen tukeminen alueella FITech-yliopistoverkostoyhteistyössä.

 

Hankkeen rahoittajat

EU_ESR_FI_vertical_20mm_png
VipuvoimaaEU_2014_2020_PNG
ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB